VDS 2009

Vest 1

 

 

 

You are here: Po?etna
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • green color
  • blue color
PDF Print E-mail

KAKO ODABRATI ODGOVARAJU?I APARAT ZA PRANJE VODOM POD VISOKIM PRITISKOM?

Da bi Vam pomogli u odabiru pravog ure?aja molimo Vas da pro?itate odgovore na navedena pitanja:
-Da li je aparat koji ?ete koristiti ku?na ili industrijska mašina ili je za komercijalnu upotrebu?
-Da li Vam je potrebna i topla voda i koliko ?esto?
-Koliki pritisak i protok vode Vam je potreban?
-Ostali faktori u izboru visokopritisnog aparata?
-Koja vrsta energenata za rad mašine pod pritiskom Vam je na raspolaganju i gde ?ete je koristiti?
-Kakve su to osobine ure?aja i koliko se lako koriste?
-Da li postoje fabri?ke greške u odnosu na uslove upotrebe i koliko ?e Vas to koštati???
-Kvalitet komponenti i cena redovnog održavanja?

KU?NA UPOTREBA

Ako mašinu koristite samo za ku?nu upotrebu (ispod 100 radnih sati godišnje) treba da kupite što jeftiniju mašinu.
To su obi?no mali aparati na hladnu vodu na benzin (do 150bar, 5-5,5 l/h) ili elektri?ni pogon (90-170bar, 15amp 110-220V).
Istraživanja pokazuju da vlasnici aparata, ku?i u proseku manje od 20 radnih sati godišnje koriste aparat. Imajte na umu da su i ti jeftini ku?ni aparati projektovani da rade najmanje 200 r/h godišnje i da prema tome i tražite odgovaraju?u cenu. U odnosu na cenu svesni ste da dobijate ve?i deo plasti?nih, aluminijumskih i drugih manje izdržljivih materijala kao i integrisane delove što prouzrokuje ve?u cenu popravke u odnosu na cenu nove mašine. Iz tog razloga se i mogu kupiti takvi modeli skoro u svakom megamarketu.

KOMERCIJALNA I INDUSTRIJSKA UPOTREBA

POLUPROFESIONALNI

Ako planirate da aparat za pranje vodom visokim pritiskom od 100 do 1000 sati godišnje, trebao bi vam aparat koji je fabri?ki projektovan za toliki vremenski period eksploatacije.
To su uglavnom aparati, ?iji se elementi, koji trpe velika optere?enja, prave od nisko legiranih metala. Za ve?inu aparata te grupe poluprofesionalnih aparata zajedni?ko je da ne traju dugo (obi?no od 3 do max. 5 godina), i ne mogu se bez ve?ih ulaganja koristiti namenski.
Neki od njih ?ak imaju i kompaktne setove delova koji se ne mogu pojedina?no zameniti. Ve?ina poluprofesionalnih aparata predstavlja kompromis cene sa kvalitetom, trajnoš?u i opšte su namene. Pored redovnog servisa koji je u proseku 15-20% ukupne vrednosti, u slu?aju kvara prose?na vrednost servisa prelazi 40% vrednosti nove mašine tog tipa.
Za dobro iskoriš?enje svih osobina takvih aparata potrebna je i velika koli?ina dodatne opreme i koncetrovana hemijska sredstva što boljeg kvaliteta.

PROFESIONALNE

Profesionalna grupa aparata projektuje se za period koriš?enja od 400 do 2500 radnih sati.
Konstruišu se za opštu upotrebu (do 175 bara i 15 l/min protok) i upotrebu za zahtevne zadatke (od 150 bara do max 190 bara radnog pritiska, ili 220 bara max, 250 bara max ili više od 250 bara uz dodatnu opremu.
Protok vode na ovakvim aparatima zavisi od vrste dizne koja se koristi ali optimalan protok se kre?e u dijapazonima iznad 12l/min.
Svi vitalni delovi ovakvih mašina se prave od visoko kvalitetnih (?ak neki i od plemenitih) materijala. Prave se tako da mogu neprekidno raditi 8h dnevno tokom cele godine ili sa pauzama od po 15 min na svaka 4h, mogu raditi i 14-18h dnevno.
Za cenu se mora dobiti i izuzetan kvalitet kao i potpun odgovor na svaki zahtev. U pogledu održavanja obi?no se rade:
-Mali redovan servis od 3 do 6% vrednosti novog ure?aja (šestomese?ni servis potrošnih materijala).
-Veliki redovan servis 8-20% vrednosti novog ure?aja (godišnji ili dvogodišnji servis potrošnog materijala i delova koji smanjuju habanje vitalnih delova).

HLADNA ILI TOPLA VODA

Imajte uvek na umu da pri ovakvoj odluci treba da znate:

-Topla voda samo skida više ne?isto?e nego hladna voda ali je bez agenasa ne otklanja.
-Ve?ina aparata na hladnu vodu radi na 60-70 stepeni dolazne vode bez posledica.
-Trebaju li Vam dodatni troškovi za zagrevanje vode?
-Jozef Kranzle je patentirao koncept rotiraju?eg mlaza vode, kojim se hladnom vodom postiže 95% efekta tople vode kao i pove?anje ostalih mogu?nosti visokog pritiska (od probijanja kanalizacionih odvoda preko skidanja oksidiraju?ih slojeva do se?enjadrveta, betona itd.). Danas svi brendovi u proizvodnji aparata pod visokim pritiskom koriste taj koncept u svojoj ponudi.
-Hladna voda je u troškovima agenasa neznatno zahtevnija od tople vode.
-?iš?enje toplom vodom je samo 20% brže nego hladnom.
-Aparati za pranje toplom vodom su mnogo složeniji što prouzrokuje i do 30% ve?e troškove održavanja bez obzira da li se voda zagreva naftnim derivatom ili elektri?nom energijom.
-Za mobilne aparate pod visokim pritiskom toplom vodom (na baterije ili naftni derivat) troškovi energenata su duplo ve?i.

U skladu sa navedenim molimo Vas da dobro razmislite.


PRITISAK I PROTOK

Ovaj odgovor zavisi isklju?ivo od namene aparata tokom upotrebe.
Sve mašine se projektuju na odre?eni max pritisak tako da se na tu karakteristiku može u jako maloj meri uticati.
Ve?ina aparata današnjice ima mogu?nost promene i podešavanja radnog pritiska, tako da se pritisak menja u zavisnosti od površine na koju se deluje vodom.
Tako?e treba znati da pritisak kojim se deluje ne „?isti“ ve? „razbija“ površinski sloj ne?isto?e, oksida, farbe (u zavisnosti na šta se deluje), a samo otklanjanje sloja vrši koli?ina vode po jedinici površine odnosno protok.
Naravno, nije ni ista koli?ina vode potrebna za postizanje istih efekata u odnosu na samo mesto delovanja (izlaska vode iz dizne) pa u primeni postoje:

-„Ta?kasti mlaz“ (naj?eš?e se koristi za „bušenja“, a u kombinaciji dva ili više „ta?kastih mlazeva“ razvijeni su „udarni“ i „rotacioni“ horizontalni ?ista?i da bi se pove?ala površina koja se može jednovremeno o?istiti. Koriste pritiske do 150 bara i protok do 14l/min) u praksi se koriste za probijanje masno?e u cevima, pranje ve?ih horizontalnih površina i svih nepravilnih udubljenja.
-„Ravni ili linijski mlaz sa uglovima“ linijskog rasipanja od 5 do 60 stepeni (sa pove?anjem ugla rasipanja mlaza raste površina po kojoj se jednovremeno deluje ali rastu i zahtevi u pogledu ve?eg pritiska i ve?eg protoka).
Imaju široku primenu u autopraonicama, auto, kamionskoj, traktorkoj, gra?evinskoj industriji za pranje i ?iš?enje svih vrsta vertikalnih, horizontalnih površina.

Naj?eš?e se koriste:
-Mlazevi pod uglom od 25 stepeni (najbolje efekte postižu pritiscima od 165 do 240 bara i protokom vode od 12,2 l/min do 18,5 l/min) imaju najširu primenu.
-Mlazevi pod uglom od 15 stepeni (najbolje efekte postižu pritiscima od 135 do 190 bara i protokom vode od 9 l/min do 14,4 l/min) naj?eš?e se koriste za preciznija pranja i ?iš?enja (pranja delova motora, motora i cilindri?nih površina) mana ravnog mlaza su veliki gubici vode rasipanjem mlaza.
-„Rotiraju?i mlaz“ (najsveobuhvatniji u svim vrstama ?iš?enja, pranja, ljuštenja, se?enja, ispiranja bez obzira na vrstu, sastav, veli?inu i oblik površine na koju se dejstvuje).
Zahtevi ovakvog mlaza za protokom i pritiskom su u skladu sa namenom samog aparata tako da
-Pranje i ?iš?enje, pritisak do 150 bara, protok do 12,5 l/min,
-Ljuštenje, pritisak do 170 bara, protok do 14 l/min,
-Ispiranje, pritisak do 150-180 bara, protok do 12-15,5 l/min,
-Struganje, pritisak do 195 bara, protok do 16 l/min,
-Se?enje, razbijanje pritisak do 190 bara, protok do 13-28 l/min.
Treba znati da su to mogu?nosti ovakvog mlaza, a da pri izboru treba voditi ra?una da li je dizna koja proizvodi ovakav mlaz projektovana za pritiske preko 200 bara.

OSTALI FAKTORI KOJI UTI?U NA IZBOR APARATA

Kvalitet i pritisak dolazne vode (treba uvek imati na umu da svaki od ovih aparata ima odre?ene zahteve u pogledu ?isto?e vode i pritiska kao i koli?inu dolazne vode kako bi normalno radio i ostao što duže ispravan. Ukoliko ne ispunjavate neki od navedenih zahteva dobro vodite ra?una da li ?e Vam trebati samo plasti?no bure za vodu i grubi filter creva ili još dva aparata za filtraciju i podstanica za održavanje konstantnog dolaznog pritiska vode).

MOBILNOST

Sitnice koje onemogu?avaju pokretljivost mašine za pranje, njene dimenzije širina, visina i dužina. Koliko morate žrtvovati vremena i snagenako aparat ima 50 kg i samo 2 to?ka, da ne ulazite u to o kakvom pogonu (elektri?nom, benzinskom ili dizel) zavisi?!
Važno je znati da problemi distanci ne mogu uvek biti rešeni dužim crevima, bilo dolazne ili dolazne vode jer se na svakih 20 m dužine gubi izme?u 5 i 10 bara pritiska. Naravno da se i taj problem može rešiti sistemom ekspanzionih posuda, ali to je opet dodatni trošak, kao i gubljenje velikih koli?ina vode na punjenje takvih sistema pod uslovom da su puromati otporni na rad u režimu kombinovane vode i vazduha.
Dovoljno je samo svaki dan, na po?etku posla postaviti mašinu i na kraju je vratiti na mesto ako ona ima u proseku do 160 kg a nemate više od jednog korisnika tokom rada.

POGON

-Elektro motor u ve?ini slu?ajeva (najduži vek trajanja, najmanji troškovi održavanja, zavisnost od dužine dolaznog kabla i same elektri?ne energije)
-Benzinski motor (ukoliko je re? o pogonu na benzinske motore, tematika je ista, što je kvalitetniji motor, po?ev od proizvo?a?a pa do osobina potrošnje i iskoriš?enost snage, to je i duži vek trajanja i troškovi manji)
-Dizel motor (mali troškovi održavanja ili jako malo iskoriš?eni, izuzev namenskih motora)
Kod elektro motora postoji i još jedna mana-osetljivost na vrstu prenosa na pumpu (kaišasto, zup?asto, lamelno ili aksijalno?)

Ta mana je do te mere izražena, da sami proizvo?a?i vrlo ?esto u?u u veliku serijsku proizvodnju, pa tek u eksploataciji nai?u na probleme prekomernog habanja i nemogu?nosti održavanja zbog loše usaglašenosti prenosa snage.

Savet- neelektromotorni pogon je izuzetan, ali samo modeli koji bar deceniju postoje na tržištu. Kao i kod kupovine usisinih agregata, ako motor usisiva?a nije zašti?en od udara usisne mase i nema prirodnu ventilaciju da mu je omogu?eno normalno hla?enje nema tog materijala koji to može izdržati, niti zamenom novim išta poboljšati.

PRIKLJU?CI

-Šta od priklju?aka može da koristi aparata?
-Da li se dopla?uje?
-Da li mogu priklju?ci da se uopšte povežu, ili je potrebna redukcija kao dodatni trošak?

Vrlo ?esto se dešava da u svom ne znanju ljudi kupe standardnu opremu npr. Injektore za šamponiranje i usisavanje, ravnu, rotacionu i vario diznu, a aparat koriste samo za pranje podova i dovoljan im je samo ravni rotiraju?i ?ista?, ili ?iste fontane i bazene imaju sve to, a u suštini im je izbaciva? mulja više nego dovoljan.


KVALITET MATERIJALA KOJI SE UGRA?UJE – PRINCIP RADA

koje proizvo?a? ugra?enih delova ležajeva, semeringa, klipova, aksijalnih ekscentara, manžetni, zup?anika pa i kompletnih pumpi.
Princip rada aparata je na ve?ini aparata ventilsko-vakumski sa klipnim potiskom, a upotrebi je jako malo turbinskih i  klasi?nih klipno potisnih sistema za stvaranje i održavanje visokog pritiska.

PROBLEM TEHNI?KE DANAŠNJICE NIJE U ODRŽAVANJU PRITISKA VEC U NJEGOVOM ŠTO KRA?EM STVARANJU I NAGLOM RASTERE?ENJU PRITISKA, ODNOSNO TRENUTKU POKRETANJA APARATA I TRENUTKU RASTERE?ENJA. (takozvani „by-pass“)

Rešenje tog problema je u dvosmernom kretanju vode, postoje dva sistema:
-Otvoreni (sistem odvojenih ku?išta me?usobno povezanih crevima, izuzetno visoki troškovi održavanja i velika osetljivost na sitne kvarove).
-Zatvoreni (sistem kanala u mati?nom ku?ištu, izuzetno dobrih karakteristika ali i skuplji za proizvodnju).

Na žalost „postoji i „tre?i“ karakteristi?ni na?in“. Rešenja navedenog problema, a to je direktnim isklju?enjem pogona ?ime se pritisak ne gubi ve? optere?uje sve elemente unutar aparata (u po?etku je koriš?en samo za aparate u ku?noj upotrebi, a u zadnje vreme zbog najjeftinije proizvodnje ulazi i u aparate za profi primenu koji je samo u startu jeftiniji a za neke duže rokove ?ak i za šest meseci postaje najskuplji zbog izuzetnog trošenja elemenata).


GREŠKE PROIZVO?A?A KOJE KOŠTAJU

Osobine koje treba znati:

1. Kako aparat radi ukoliko naglo ostane bez vode
-Ve?ina posle nekoliko trenutaka postaje trajno ošte?ena.
-Nekoliko proizvo?a?a je rešilo problem do 1h rada bez vode.

2.   Kako funkcioniše „by-pass“
-Puštanjem pištolja se aparat rastere?uje i isklju?uje.
-Puštanjem pištolja se aparat blokira (vidi princip rada)

3.    Kavitacija
-Da li aparat postiže stvarni pritisak vode ili mešavine vode i vazduha (šta u stvari zna?e tehni?ke karakteristike aparata)?
-Koliko je aparat otporan na promenu temperature usled pojave vazduha koji se veoma brzo zagreje pod pritiskom?

4.    Smrzavanje
-Šta uraditi ako aparat zaledi, koliko je važno u kojim uslovima radi ( ne možete ni da zamislite koliko može da bude ošte?en aparat koji ima blokadu pogona, optere?en pritiskom i Vi ga ne znaju?i uklju?ite).
-Rasteretni aparati mogu da rade i zale?eni ali zbog osobina kristala leda vrlo brzo potpuno zalede, ali ?ak i tada se ne ošte?uju ve? laganim otopljavanjem (nikako zagrevanjem) vodom ili drugom te?noš?u ?ija je temperatura nešto iznad 5 stepen
i C.

 

Navigacija

Broja? poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas35
mod_vvisit_counterJu?e23
mod_vvisit_counterOve nedelje35
mod_vvisit_counterProšle nedelje296
mod_vvisit_counterOvog meseca796
mod_vvisit_counterProšlog meseca1506
mod_vvisit_counterUkupno127882